Vorelis

Vorelis, išperėtas plyšyje lango namų žmogaus, užlipo ant stogo ir iš aukšto pažiūrėjo ing platų svietą. Tenai pamatė, kaip erelis, vanagas ir kiti pikti oro paukščiai didelį laimikį turi ant medžioklės. Nulipęs žemyn, teip pradėjo šnekėtie: „Ką tas mano tėtis čionai plyšyje lango tais niekais trūdnijasi, ką čionai tas muspalaikes, tuos uodelius gaudytie? Aš čionai nebūvu, aš einu ing girią karkvabalių, juodvabalių ir kitų geresnių pasigaudintie“. Teip ir padarė: nuėjo ing krūmus, užtaisė savo tinklą ant šakų medelių ir laukė vakaro. Kad tiktai saulutė nusileido, išgirdo karkvabalį lekiantį; jau! jau! dabar tykojo, gatavas buvo pagautie paukštį, ale karkvabalis tiktai brru… sudraskė jo visą tinklą, ką jis dirbo per kelias nedėlias vasaros. Ir dar to negana: teip skaudžiai trenkimu sparnų savo mano vorelį užgavo, kad tas čielą dieną negyvas žolėje gulėjo, o atgijęs per tris dienas sirgo.

Dabar mano vorelis apsiverkęs teip kalbėjo: „O kaip mano tuščia galva besant, aš geradėjingiausią stoną savo brangiausio tėvučio paniekinau, aš, neturėdamas nė proto, nė sylų, nė jokio pamačiaus, aš, slabnas vabalėlis, norėjau padarintie tokius didžius daiktus, kaip daro sylingi galinčiai to svieto! Giliukis mano, kad da gyvasties nepatrotijau. Teip kalbėdamas, su dideliu dėl savęs negražumu sugrįžo ing kaimą, įlindo ing plyšį lango namų žmogaus, bovijosi remeslu savo gimdytojų ir rado ščėstį, kurios ant plataus svieto n‘išmintingai ieškojo.

Teip daugelis jaunų žmonių padaro kaip tas vorelis: jie, palikę gražiausią ir iščėslyvą pagyvenimą kaime, eina giliukio ieškotie ing didelius miestus ir dvarus, o paprociavoję ant niekų daugelį metų savo jaunystės savo, apsiverkdami gailisi, kad be razumo buvo, eidami gaudintie vėjų ing svietą.

Antanas Tatarė „Pamokslai išminties ir teisybės“, „Jauni daugel šneka, ale nedaugel išmano“ (1851)


Plaunant indus sustiprinkit kaklą

Daugelis iš mūsų turim įprotį atkišti smakrą į priekį. Net ir miegant kaklas neretai būna panašioje padėtyje. Vieni raumenys sustingsta, kiti persitempia, kas po daugelio metų gali privesti prie žymesnių struktūros pokyčių, galvos skausmo, rankų tirpimo ir kt. Norint atkurti pusiausvyrą, pravartu stiprinti kaklo priekinės dalies raumenis. Tai galite padaryti ir atliekant buities darbus. Kitą kartą plaudami indus, pamėginkit kaktą atremti į spintelę. Taip ne tik nukrausit galimą įtampą nugaroje, bet ir sustiprinsit nusilpusius kaklo raumenis.

Atlikimas:

  1. Atremkite kaktą į spintelę, išsitieskite ir pasitempkite.
  2. Norėdami pasunkinti kaklo darbą, atsistokite toliau, pagal poreikį atloškite galvą.

Geros praktikos 😉

DSC09487